ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია ხარისხის მენეჯერებისთვის, პროდუქტის წარმოების და დისტრიბუციის, მომსახურების პროცესებში ჩართული საშუალო და ზედა რგოლის მენეჯერებისთვის, კერძო და სამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, რომლებმაც მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულონ საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისი ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურის შექმნაში.

კურსის საფასური:

960 ლარი

თანამედროვე ბიზნესში ყველა რგოლის მენეჯერისთვის მნიშვნელოვანია ხარისხის მართვის იმ ძირითადი კონცეფციების ცოდნა, რაც მათ მისცემს საშუალებას ერთი მხრივ, გაზარდონ პროდუქტის კონკურენტუნარიანობა გლობალურ ბაზარზე, ხოლო მეორე მხრივ კი, თავიდან აიცილონ უხარისხობით გამოწვეული ხარჯები.

კურსის თეორიული მასალა ადაპტირებულია თანამედროვე გარემოს ცვლილებებისადმი და მოიცავს კონკრეტულ ქეისებს, სხვადასხვა ტიპის წარმოების, საქართველოს და საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისი ხარისხის მართვის პრაქტიკიდან.  

ამ კურსის მიზანია მონაწილეებში ხარისხის მენეჯმენტის ზოგადი პრინციპების ხედვის ჩამოყალიბება შემდეგი მიმართულებებით: ხარისხის სისტემის დიზაინი, დაგეგმვა-კონტროლი, არასტანდარტული სიტუაციების მართვა, რაოდენობრივი და თვისობრივი ანალიზი.  

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს ეცოდინებათ ხარისხის მართვის ძირითადი კონცეფციები და ცნებები, ასევე ექნებათ პრაქტიკული ცოდნა შემდეგი მიმართულებებით:

 • ხარისხის მართვის ინსტრუმენტების დანერგვა;
 • ხარისხის მართვის ინსტრუმენტების ეფექტური გამოყენება;
 • ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნებში გარკვევა და მათი ინტეგრირება პრაქტიკაში;
 • ხარისხის მართვაში რაოდენობრივი და თვისობრივი ანალიზის მეთოდების გამოყენება;

 

ყველა მონაწილე მიიღებს შესაბამის სერტიფიკატს. 

კურსის საფასური:

960 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

3 - 13-03-2018

ვიდეო ანონსი

ხარისხის მენეჯმენტის არსი

 • ხარისხის სტანდარტები, რომელი მათგანია სავალდებულო და რომელი - ნებაყოფლობითი?
 • ხარისხის მართვა კომპანიაში თანამედროვე ბიზნეს გარემოში
 • ხარისხის დეპარტამენტის (ხარისხის ერთეული, ხარისხის კონტროლი, ხარისხის უზრუნველყოფა) როლი ორგანიზაციაში.

 

ხარისხის სტანდარტები ორგანიზაციაში, დანერგვის ტექნიკა და ინსტრუმენტები

 • როგორ „წავიკითხოთ სტანდარტი“
 • ახალი პროდუქტის განვითარების, კომერციალიზაციის, ბაზარზე გატანის შემდგომი პროცესების ხარისხის მართვა, შესაბამისი სტანდარტები
 • სტანდარტის მოთხოვნათა დანერგვა პრაქტიკაში

 

ხარისხის მართვის ძირითადი ელემენტები

 • ინფრასტრუქტურის ხარისხის მართვა
 • პერსონალის ხარისხის მართვა
 • ხარისხის აუდიტები
 • მომხმარებლის კმაყოფილებაზე აქცენტი და უარყოფითი გამოხმაურებების მართვა
 • ხარისხის ხარვეზების, გადახრების მართვა
 • მიწოდების ჯაჭვის ხარისხის მართვა
 • ცვლილებების ხარისხის მართვა

 

ხარისხის რისკის ანალიზი

 • QRM მიდგომები
 • ხარისხის რისკის ანალიზის მეთოდოლოგია
 • ხარისხის რისკის ანალიზის ინსტრუმენტები

 

ხარისხის გაზომვა და მიმოხილვა   

 • ხარისხის, უხარისხობის ხარჯები
 • ხარისხის KPI-ები
 • ხარისხის მიმოხილვა

კურსს უძღვება

ეკა კოპლატაძე

ტრენერი

თუ გაქვს სურვილი, გქონდეს ის, რაც არასდროს გქონია, მოგიწევს გააკეთო ის, რაც არასდროს გიკეთებია

განრიგი
ნაკადი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
3 13-03-2018 - 03-04-2018 21 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ

შეხვედრები შედგება მართვის აკადემიაში ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს.