პროექტის მართვის მოკლე კურსი

ტრენინგები პროექტის მართვის მოკლე კურსი

ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია საშუალო და ზედა რგოლის მენეჯერებისთვის, ბიზნეს, სახელმწიფო და არასამთავრებო სექტორში დაკავებული პროექტის მენეჯერებისთვის და პროექტის სხვა მონაწილეებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ პროექტის მართვის მეთოდოლოგიისა და საშუალებების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებას

მიმოხილვა

კურსის მიზანია მსმენელების როგორც თეორიული ცოდნის გაღრმავება, ისე პრაქტიკული უნარების განვითარება

შეკითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: 
ვანო ნადირაძე: 593 302818, vano@nadiradze.biz

ტრენინგის ფასი დადგინდება დამკვეთთან შეთანხმებით, შინაარსის, ხანგრძლივობის და მონაწილეების რაოდენობის გათვალისწინებით

ვიდეო ანონსი

შინაარსი

კურსი ეყრდნობა მსოფლიოში აღიარებულ PMI მეთოდოლოგიას (pmi.org) და დამატებული აქვს პრაქტიკული ნაწილი ქართული რეალობის გათვალისწინებით.

რა არის პროექტი. პროექტის ფაზები:

 • რა არის პროექტი
 • რა არის პროექტის მართვა
 • რა განსხვავებები და თანაკვეთებია პროექტის მენეჯმენტსა და ფუნქციონალურ მენეჯმენტს შორის
 • რაში გვეხმარება პროექტის მართვის მეთოდოლოგია
 • პროექტის განმსაზღვრელები - პროდუქტი (Scope), დრო (Time), დანახარჯები (Cost)
 • წამოწყება (Defining, Initiation)

პროექტის წინადადება - წამოწყების შედეგი - გავაკეთებთ Charter_ საკუთარი პროექტების მიხედვით

 • დაგეგმვა (Planning)
 • განხორციელება (Executing)
 • დახურვა (Closing)

 

პროექტის შინაარსის მართვა:

 • პროექტის მიზნები (sMArT) (ჩამოვწერთ საკუთარი პროექტების მიხედვით)
 • პროექტის შუალედური შედეგები (ჩამოვწერთ საკუთარი პროექტების მიხედვით)
 • საკონტროლო თარიღები/წერტილები (ჩამოვწერთ საკუთარი პროექტების მიხედვით)
 • ტექნიკური მოთხოვნები (ჩამოვწერთ საკუთარი პროექტების მიხედვით)
 • შეზღუდვები და დაშვებები(ჩამოვწერთ საკუთარი პროექტების მიხედვით)
 • WBS - გავაკეთებთ საკუთარი პროექტების მიხედვით
 • WBS Dictionary - გავაკეთებთ საკუთარი პროექტების მიხედვით

 

პროექტის ბიუჯეტის, დროის მართვა და პროექტის გეგმა:

 • დროის და ბიუჯეტის შეფასებები, მეთოდები
 • რა არის პროექტის გეგმა (რა, ვინ და როდის) - გავაკეთებთ საკუთარი პროექტების მიხედვით
 • რატომ გჭირდება პროექტის გეგმა - შევადგენთ გეგმას საკუთარი პროექტების მიხედვით
 • რატომ გვჭირდება ხარჯების სწორად გაწერა - შევადგენთ ბიუჯეტს საკუთარი პროექტების მიხედვით
 • რისკებისმართვის საჭიროება
 • შევადგენთ რისკების გეგმას საკუთარი პროექტების მიხედვით

 

პროექტის მენეჯერი და სხვა მონაწილეები:

 • პროექტის მენეჯერის პასუხისმგებლობები და მისი როლი პროექტში;
 • რა თვისებები, უნარები, ცოდნა და ეთიკის ნორმები უნდა გააჩნდეს მას?
 • ლიდერობა თუ მენეჯმენტი?
 • სპონსორი, დამკვეთი, პროექტის გუნდი
 • კლიენტები, მომხმარებლები (შიდა/გარე)
 • კონტრაქტორები და სხვა მონაწილეები
 • ადამიანური რესურსების მართვა პროექტში

ვიდეო ანონსი

ტრენერები

კურსს უძღვება

ვანო ნადირაძე

პარტნიორი და ტრენერი

როცა ადამიანი კითხვის დასმას შეწყვეტს, მან განვითარებაზე უარი თქვა.

ვიდეო ანონსი

განრიგი და ფორმატი

ვიდეო ანონსი