ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 3: HR შეფასების სისტემები და შედეგების მართვა

ტრენინგები ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 3: HR შეფასების სისტემები და შედეგების მართვა

ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია ადამიანური რესურსის მართვის სფეროში დასაქმებული სპეციალისტებისთვის, შერჩევის, განვითარების და სხვ. მენეჯერებისთვის, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ სისტემების შემუშავება-დანერგვა-მართვაში.

კურსის საფასური:

780 ლარი

ნაკადი (ები):

 

კურსის მიზანია ადამიანური რესურსების მართვაში საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, თანამედროვე და ინოვაციური გადაწყვეტილებების განხილვა, მსმენელის საჭიროებებზე მორგებული პრაქტიკული სამუშაოების განხილვა/შესრულება, რაც დაეხმარება მონაწილეს მოძებნოს სწორი გადაწყვეტილებები მის წინაშე დასმული მნიშვნელოვანი ამოცანებისა თუ კითხვების შესახებ.

 

რას მივიღებ კურსის გავლით

 

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები შეძლებენ ბიზნესის საჭიროებაზე მორგებული სისტემების, მეთოდების და პროცედურების შექმნა-განვითარებას; ადამიანური რესურსების მართვის ახლებურ ხედვას, სხვადასხვა მიდგომებისა და სტრატეგიული არმ სისტემის მართვას

ყველა მონაწილე მიიღებს მართვის აკადემიის შესაბამის სერტიფიკატს.

კურსის საფასური:

780 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

 • შეფასების სისტემა და შესრულების მართვის განხილვა
 • რა ინფორმაცია სჭირდება HR მენეჯერს  შეფასების სისტემისთვის
 • HR მენეჯერის როლი შეფასების სისტემისა და შედეგების მართვაში
 • ყველაზე გავრცელებული შეფასების სისტემების მიმოხილვა- MBO, 360 შეფასება
 • რა არის KPI და HR მენეჯერის როლი KPI-ს დაგეგმვისას
 • როგორ იქმნება კომპეტენციები თანამშრომლების შესაფასებლად?
 • როგორ იქმნება KPI სტანდარტებით მართვადი ადმინისტრაციული სამუშაოებისათვის?
 • როდის არის საჭირო ქცევაზე მიმართული შეფასება და როგორ იქმნება ქცევითი ინდიკატორები?
 • შეფასების შედეგების ინტერვიუს მნიშვნელობა
 • HR მენეჯერისა და მენეჯერების პარტნიორობა შეფასების პროცესისა და შედეგების კომუნიკაციის პროცესში
 • შეფასების შედეგების ანალიზი და კალიბრაცია
 • შედეგების შეფასების უახლესი მეთოდები
 • შეფასების შედეგების შედეგები - ანაზღაურება და განვითარება
 • შედეგების წამახალისებელი - საბონუსე ანაზღაურებების მეთოდების განხილვა
 • რას ნიშნავს ანაზღაურების მართვა და როგორ ხდება ხელფასის მატება?
 • ანაზღაურების სისტემა და მეთოდები
 • ორგანიზაციული და გარე ფაქტორების გავლენა ანაზღაურების სისტემის შექმნისას
 • არსებული ანაზღაურების სისტემის ანალიზი
 • განვითარების გადაწყვეტილებები - ტრენინიგი, ქოუჩინგი, მენტორინგი
 • როგორ დავგეგმოთ ტრენინგები თანამშრომლების უნარების გასაუმჯობესებლად?

კურსის საფასური:

780 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

კურსს უძღვება

მედეა ტაბატაძე

ტრენერი

ადამიანის განათლების მხოლოდ ორი მეთოდი არსებობს - წიგნების წაკითხვა და ჭკვიან ხალხთან ურთიერთობა.

კურსის საფასური:

780 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

განრიგი
ნაკადი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი

შეხვედრები შედგება მართვის აკადემიაში ყოველ ორშაბათს და ოთხშაბათს.

კურსის საფასური:

780 ლარი

ნაკად(ებ)ი: