მართვის თანამედროვე მეთოდები 3.0

ტრენინგები მართვის თანამედროვე მეთოდები 3.0

ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია დამწყები და მოქმედი მენეჯერებისთვის, ვინც მიზნად ისახავს პროფესიული ცოდნის მიღებას მართვის (მენეჯმენტის) საკითხებში და საუკეთესო შედეგების მიღწევას მოტივირებული და ეფექტიანი გუნდის დახმარებით.

კურსის საფასური:

1480 ლარი

ნაკადი (ები):

46 - 27-02-2018

47 - 10-04-2018

48 - 22-05-2018

ჩვენს რეალობაში ბევრი ადამიანი მენეჯერულ ცოდნასა და უნარებს მხოლოდ სამუშაო პრაქტიკაზე დაყრდნობით იქმნის. დაძაბული მიზნებისა და ცვალებადი გარემოს პირობებში, ახალგაზრდა მენეჯერებს, ხშირად არ აქვთ საკმარისი დრო და საშუალება, გაიმყარონ თეორიული ცოდნა და იმუშაონ შესაბამისი უნარების განვითარებაზე.

მართვის თანამედროვე მეთოდების ტრენინგის მიზანია მსმენელების მენეჯერული ცოდნისა და უნარების განვითარება, რაც კარიერული და პროფესიული წინსვლის საწინდარია.

რას მივიღებ კურსის გავლით

კურსის გავლის შედეგად მსმენელები ნათელ წარმოდგენას ჩამოიყალიბებენ ეფექტიანი მართვისთვის (მენეჯმენტისთვის) აუცილებელი უნარებისა და ცოდნის შესახებ; უკეთ შეძლებენ შეიმუშაონ მისაღწევი შედეგის ხედვა; დახვეწონ ქვეშევრდომებისთვის მიზნების დასახვის, დელეგირების და კონტროლის მექანიზმები; მოემზადონ თავისი გუნდების მეტად შეკავშირებისა და უკეთ მოტივირებისთვის; გააუმჯობესონ უკუკავშირის (მადლობები და შენიშვნები) კომუნიკაციის ტექნიკა; გამართონ კომუნიკაცია ზემდგომებთან.

ყველა მონაწილე მიიღებს შესაბამის სერტიფიკატს.

კურსის საფასური:

1480 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

46 - 27-02-2018

47 - 10-04-2018

48 - 22-05-2018

ვიდეო ანონსი

მენეჯმენტის არსი

 • რაში გვიხდიან ფულს?
 • როგორია ეფექტიანი მენეჯერი?
 • მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მიზნები
 • განვითარება და კონკურენტულობა
 • კრიტიკული თვითშეფასება
 • მენეჯმენტის ევოლუცია
 • ლიდერობა

ხედვა

 • ხედვის მნიშვნელობა
 • ხედვის ჩამოყალიბება
 • ხედვის კომუნიკაცია და განახლება

გუნდი

 • რა არის კარგი გუნდი?
 • შედეგზე ორიენტირებული კულტურა
 • საუკეთესო ხალხის პოვნა და შენარჩუნება
 • გუნდის შეკავშირება
 • მუდმივი განვითარება

კულტურა

 • სათათბირო და მოსაწევი ოთახების კონკურენცია მართვაში
 • ხუთი ძირითადი კულტურა
 • მავნებელი დამოკიდებულებები
 • ჯანსაღი დამოკიდებულებები
 • კულტურის განვითარება

მოტივაცია

 • რა არის მოტივაცია?
 • პირდაპირი და არაპირდაპირი მოტივაცია
 • მოტივაციის ფიალა
 • დემოტივატორები და მათთან მუშაობა
 • მოტივატორები და მათთან მუშაობა
 • ეფექტური კომუნიკაცია

უკუკავშირი

 • უკუკავშირის მნიშვნელობა და ტიპები
 • უკუკავშირის პრინციპები
 • უკუკავშირის მოდელი

მენტორობა

 • მენტორობის საჭიროება და ტიპები
 • სცენარები
 • შეხვედრები ერთი ერთზე
 • ამოცანების დასახვა და შესრულების კონტროლი

საქმის განაწილება

 • დელეგირება და მისი სირთულეები
 • მიკრომენეჯმენტი
 • კვალიფიკაცია, თუ მოტივაცია
 • დავალება, თუ “გაყიდვა”
 • ზომიერი კონტროლი

კურსს უძღვება

ქეთი ტყავაძე

თავმჯდომარე და ტრენერი

ნამდვილი ცხოვრება იწყება იქ, სადაც მთავრდება შენი კომფორტის ზონა.

განრიგი
ნაკადი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი
46 27-02-2018 - 22-03-2018 24 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
47 10-04-2018 - 03-05-2018 24 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ
48 22-05-2018 - 14-06-2018 24 საათი სამშაბათი და ხუთშაბათი 19:00 - 22:00 სთ

შეხვედრები შედგება მართვის აკადემიაში ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს.