ადამიანური რესურსის მართვის სრული კურსი

ტრენინგები ადამიანური რესურსის მართვის სრული კურსი

ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია ადამიანური რესურსის მართვის სფეროში დასაქმებული სპეციალისტებისთვის, შერჩევის, განვითარების და სხვ. მენეჯერებისთვის, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ სისტემების შემუშავება-დანერგვა-მართვაში.

კურსის საფასური:

2860

ნაკადი (ები):

კურსის მიზანია ადამიანური რესურსების მართვაში საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, თანამედროვე და ინოვაციური გადაწყვეტილებების განხილვა, მსმენელის საჭიროებებზე მორგებული პრაქტიკული სამუშაოების განხილვა/შესრულება, რაც დაეხმარება მონაწილეს მოძებნოს სწორი გადაწყვეტილებები მის წინაშე დასმული მნიშვნელოვანი ამოცანებისა თუ კითხვების შესახებ.

ტრენინგი შედგება ოთხი მოდულისგან:

 1. HR ოპერაციები და ანალიტიკა - ხანგრძლივობა: 12 სთ
 2. რეკრუტინგი და შერჩევა - ხანგრძლივობა: 18 სთ
 3. HR შეფასების სისტემები და შედეგების მართვა - ხანგრძლივობა: 18 სთ
 4. ტალანტების მართვა და კომპანიის ბრენდინგი - ხანგრძლივობა: 12 სთ

თითოეული მოდულის თარიღების, შინაარსის, ფასის და სხვა დეტალებისთვის გთხოვთ მიყვეთ შესაბამის ლინკებს

რას მივიღებ კურსის გავლით 

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები შეძლებენ ბიზნესის საჭიროებაზე მორგებული სისტემების, მეთოდების და პროცედურების შექმნა-განვითარებას; ადამიანური რესურსების მართვის ახლებურ ხედვას, სხვადასხვა მიდგომებისა და სტრატეგიული არმ სისტემის მართვას

ყველა მონაწილე მიიღებს მართვის აკადემიის შესაბამის სერტიფიკატს.

კურსის საფასური:

2860

ნაკად(ებ)ი:

ვიდეო ანონსი

 1. მოდული 1: HR ოპერაციები და ანალიტიკა
 • არმ სტრუქტურა და ფუნქციები
 • არმ პროცესები და პროცედურები
 • HR მენეჯერის ძირითადი კომპეტენციები
 • რატომ გვჭირდება HR პროექტები
 • HR ანალიტიკა და კვლევები
 • რა რისკებს გვიქმნის შრომის კოდექსი
 • როგორ უნდა ვმართოთ რეორგანიზაციის დროს თანამშრომლების შენარჩუნება, რაოდენობის დაგეგმვა და შემცირება
 • HR მენეჯერის როლის მნიშვნელობა კომპანიების შერწყმა - შესყიდვის პროცესში, ძირითადი და აუცილებელი სამუშაოები გუნდურობის, ტალანტების შენარჩუნებისა და კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვის მიზნით
 • შიდა კომუნიკაციის მნიშვნელობა და არხები
 • სამუშაოს ანალიზი და სამუშაო აღწერილობის შემქმნა
 • HR ანალიტიკა

 

 1. მოდული 2: რეკრუტინგი და შერჩევა
 • რეკრუტინგის წესების განხილვა
 • ვაკანსიის მოთხოვნებისა და ვაკანსიის განაცხადის შედგენა
 • კომპანიის ბრენდინგი რეკრუტინგის დროს
 • სოციალური რეკრუტინგის კამპანიები
 • რეკრუტინგის გემიფიკაცია
 • კრეატიული რეკრუტინგის კამპანიები
 • “კამპუსზე დაქირავების” სპეციფიკა
 • რეკრუტინგის ყველაზე ხშირად დაფიქსირებული შეცდომები
 • კანდიდატის შერჩევა და შერჩევის მეთოდები
 • “ცივი ზარის” დანიშნულება და შედეგი
 • ინტერვიუს სხვადასხვა ტიპების მიმოხილვა
 • როგორ წარვმართოთ სტრუქტურული ინტერვიუ?
 • ქცევაზე მიმართული ინტერვიუს წარმართვის სპეციფიკა
 • კანდიდატის ინფორმაციის მოსმენა და ანალიზი,
 • როგორ უნდა გამოვავლინოთ კანდიდატის მუშაობის სურვილი და მიზანი? ასევე მოტივაცია?
 • როგორ უნდა შევაფასოთ კანდიდატი და ინტერვიუერის მიერ შესრულებული სამუშაო?
 • რეალური ქეისები და გასაუბრების სიმულაცია / როლური თამაში

 

 1. მოდული 3: HR შეფასების სისტემები და შედეგების მართვა
 • შეფასების სისტემა და შესრულების მართვის განხილვა
 • რა ინფორმაცია სჭირდება HR მენეჯერს  შეფასების სისტემისთვის
 • HR მენეჯერის როლი შეფასების სისტემისა და შედეგების მართვაში
 • ყველაზე გავრცელებული შეფასების სისტემების მიმოხილვა- MBO, 360 შეფასება
 • რა არის KPI და HR მენეჯერის როლი KPI-ს დაგეგმვისას
 • როგორ იქმნება კომპეტენციები თანამშრომლების შესაფასებლად?
 • როგორ იქმნება KPI სტანდარტებით მართვადი ადმინისტრაციული სამუშაოებისათვის?
 • როდის არის საჭირო ქცევაზე მიმართული შეფასება და როგორ იქმნება ქცევითი ინდიკატორები?
 • შეფასების შედეგების ინტერვიუს მნიშვნელობა
 • HR მენეჯერისა და მენეჯერების პარტნიორობა შეფასების პროცესისა და შედეგების კომუნიკაციის პროცესში
 • შეფასების შედეგების ანალიზი და კალიბრაცია
 • შედეგების შეფასების უახლესი მეთოდები
 • შეფასების შედეგების შედეგები - ანაზღაურება და განვითარება
 • შედეგების წამახალისებელი - საბონუსე ანაზღაურებების მეთოდების განხილვა
 • რას ნიშნავს ანაზღაურების მართვა და როგორ ხდება ხელფასის მატება?
 • ანაზღაურების სისტემა და მეთოდები
 • ორგანიზაციული და გარე ფაქტორების გავლენა ანაზღაურების სისტემის შექმნისას
 • არსებული ანაზღაურების სისტემის ანალიზი
 • განვითარების გადაწყვეტილებები - ტრენინიგი, ქოუჩინგი, მენტორინგი
 • როგორ დავგეგმოთ ტრენინგები თანამშრომლების უნარების გასაუმჯობესებლად?
 • ტრენინგის საჭიროებისა და დაგეგმვის ADDIE მეთოდის განხილვა
 • როგორ განვსაზღვროთ საჭიროა თუ არა ტრენინგი უნარების გასაუმჯობესებლად?
 • როგორ ხდება ქოუჩინგის მართვა და HR მენეჯერის როლი ქოუჩინგის მართვაში?
 • ტრენინგებისა და განვითარების მონაცემების ანალიზი
 1. მოდული 4: ტალანტების მართვა და კომპანიის ბრენდინგი
 • ტალანტების მართვის კონცეფციის შინაარსი, საჭიროება და შედეგები
 • არის თუ არა ტალანტების მართვა ხალხის მართვის სტრატეგია?
 • ტალანტების მართვის ეტაპები: მოზიდვა, სწავლება, შეფასება, განვითარება და შენარჩუნება
 • როგორ ხდება ტალანტების მოზიდვა და შერჩევა?
 • როგორ იგეგმება და ვმართავთ ტალანტების სწავლასა და განვითარებას
 • ტალანტების მართვის შეფასების სისტემის, 360 გრადუსიანი შეფასების სპეციფიკაციები
 • რას ნიშნავს “მემკვიდრის შერჩევა” და მისი განვითარების მართვა (succession planning)
 • ტალანტების მართვისთვის საჭირო ანალიტიკის შექმნა და მართვა
 • რა არის ორგანიზაციის, როგორც დამქირავებლის ან “კარგი დამქირავებლის ბრენდინგი”
 • რატომ ხდება არმ უფრო მეტად მარკეტინგული
 • როგორ იქმნება “ძალიან კარგი კომპანიის” ბრენდი
 • როგორ იგეგმება მარკეტინგული HRM
 • როგორია ბრენდინგის კამპანიები
 • რა არის შიდა კომუნიკაცია არმ-ში
 • რა ქმნის მოტივაციას კორპორაციებში
 • როგორ უნდა გაზომოს და შეაფასოს HR მენეჯერმა კორპორაციის თანამშრომლების მოტივაცია და დემოტივაცია
 • მოტივაცია სამიზნე-განწყობა თუ სურვილი
 • რატომ სჭირდება ორგანიზაციას ჩართულობა და რითი განსხვავდება მოტივირებული გუნდი ჩართული გუნდისგან
 • უშუალო მენეჯერისა და HR მენეჯერის სამიზნეები გუნდის წევრების ჩართულობის მისაღწევად
 • რა ართულებს გუნდის ჩართულობის გაუმჯობესებას

კურსს უძღვება

მედეა ტაბატაძე

ტრენერი

ადამიანის განათლების მხოლოდ ორი მეთოდი არსებობს - წიგნების წაკითხვა და ჭკვიან ხალხთან ურთიერთობა.

თეონა კენედი (გრძელიშვილი)

ტრენერი

შეცდომა მხოლოდ მაშინ არის შეცდომა თუ მისი გააზრება და რაიმეს სწავლა არ ხდება.

განრიგი
ნაკადი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი

შეხვედრები შედგება მართვის აკადემიაში ყოველ ოთხშაბათს და პარასკევს.