ფინანსები მენეჯერებისთვის

ტრენინგები ფინანსები მენეჯერებისთვის

ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია არაფინანსური მიმართულებით დასაქმებული მენეჯერებისა და მეწარმეებისთვის.

თანამედროვე მენეჯერებისა და მეწარმეებისთვის მნიშვნელოვანია ძირითადი ფინანსური კონცეფციების ცოდნა, რაც მათ ფინანსური ანალიზისა და სწორი მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას მისცემს, აგრეთვე, დაეხმარება ორგანიზაციის,  ქვედანაყოფის  და საწარმოს ეფექტურ მართვაში.

კურსის საფასური:

960 ლარი

ნაკადი (ები):

მიმოხილვა

მენეჯერების დიდი ნაწილისთვის გაუგებარია ისეთი საკითხები, როგორიცაა ფინანსური უწყისები, ბიუჯეტი, ფინანსური აუდიტი და სხვა.

კურსის გავლის შემდეგ მონაწილეებს ეცოდინებათ ძირითადი ფინანსური საკითხები, რაც გაზრდის მათ ეფექტურობას.

ტრენინგის შემდეგ მონაწილეებს ექნებათ პრაქტიკული ცოდნა შემდეგ საკითხებში: 

 • საკუთარი ფინანსების მართვა
 • ფინანსური ინფორმაციის მნიშვნელობა
 • ბიზნესის დაფინანსების წყაროები
 • ბალანსის უწყისი
 • მოგება ზარალის უწყისი
 • ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი
 • ინვესტიციების შეფასება
 • საწარმოს ღირებულების განსაზღვრა
 • ფინანსური აუდიტი

 ყველა მონაწილე მიიღებს შესაბამის სერტიფიკატს. 

SOLO და STATUS მომხმარებლებისთვის მოქმედებს სპეციალური ფასი (დამატებითი ინფორმაციისთვის მიჰყევით ლინკებს ან დაგვიკავშირდით)

კურსის საფასური:

960 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

18 საათი

ვიდეო ანონსი

გამოხმაურებები

შინაარსი

კურსი განკუთვნილია არაფინანსური მიმართულებით დასაქმებული მენეჯერებისა და მეწარმეებისათვის, ვისაც სურს პრაქტიკული უნარების განვითარება ფინანსურ საკითხებში.

 

საკუთარი ფინანსების მართვა:

 • ფინანსური მდგომარეობის შეფასება
 • ფულის ღირებულება დროში
 • მიზნების დასახვა
 • ფინანსური გეგმის შემუშავება, შესრულება და მონიტორინგი

 

ფინანსური ინფორმაციის მნიშვნელობა:

 • საწარმოს მართვა თანამედროვე ბიზნეს გარემოში
 • ფინანსური დეპარტამენტის როლი
 • ფინანსური ანგარიშგების მნიშვნელობა
 • დარიცხვის მეთოდი და საკასო მეთოდი

 

ბიზნესის დაფინანსების წყაროები:

 • თავდაპირველი და შემდგომი დაფინანსება
 • მოკლევადიანი სესხი
 • გრძელვადიანი სესხი
 • საკუთარი კაპიტალი

 

ბალანსის უწყისი:

 • აქტივები, ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი
 • მიმდინარე აქტივები
 • გრძელვადიანი აქტივები
 • მიმდინარე ვალდებულებები
 • გრძელვადიანი ვალდებულებები
 • საკუთარი კაპიტალი

 

მოგება ზარალის უწყისი:

 • გაყიდვები (ერთობლივი შემოსავალი)
 • რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება
 • საერთო მოგება
 • საოპერაციო ხარჯები
 • საოპერაციო მოგება
 • სხვა შემოსავლები და ხარჯები
 • მოგება გადასახადით დაბეგვრამდე, მოგების გადასახადი და წმინდა მოგება

 

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი:

 • წმინდა მოგება და ფულადი სახსრები
 • ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან
 • ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან
 • ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან

 

ინვესტიციების შეფასება:

 • ალტერნატივების ანალიზი, რისკი და უკუგება
 • კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება
 • უკუგება ინვესტირებულ კაპიტალზე
 • გამოსყიდვის პერიოდი
 • წმინდა მიმდინარე ღირებულება
 • შიდა შემოსავლიანობა

 

საწარმოს ღირებულების განსაზღვრა:

 • საწარმოს ღირებულების განსაზღვრა
 • დისკონტირებული ფულადი ნაკადების მეთოდი
 • შედარებითი ანალიზის მეთოდი

 

ფინანსური აუდიტი:

 • დამოუკიდებელი აუდიტორები
 • აუდიტის პროცესი
 • აუდიტის შედეგები

 

ტრენინგის შეჯამება

 • რეკომენდაციები ცოდნის გასაღრმავებლად

 

კურსის საფასური:

960 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

18 საათი

ვიდეო ანონსი

ტრენერები

კურსს უძღვება

მიხეილ ზიბზიბაძე

ტრენერი

ვიღაც დღეს ჩრდილში ზის, იმიტომ, რომ ვიღაცამ ხე დარგო დიდი ხნის წინათ.

კურსის საფასური:

960 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

18 საათი

ვიდეო ანონსი

განრიგი და ფორმატი

განრიგი
ნაკადი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი

კურსის შეხვედრები შედგება მართვის აკადემიაში შაბათობით სრული დღის განმავლობაში, ორი მოკლე და ერთი დიდი შესვენებით. 

კურსის საფასური:

960 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

18 საათი

ვიდეო ანონსი