ფინანსები მენეჯერებისთვის

ტრენინგები ფინანსები მენეჯერებისთვის

ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია არაფინანსური მიმართულებით დასაქმებული მენეჯერებისა და მეწარმეებისთვის.

თანამედროვე მენეჯერებისა და მეწარმეებისთვის მნიშვნელოვანია ძირითადი ფინანსური კონცეფციების ცოდნა, რაც მათ ფინანსური ანალიზისა და სწორი მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღების საშუალებას მისცემს, აგრეთვე, დაეხმარება ორგანიზაციის,  ქვედანაყოფის  და საწარმოს ეფექტურ მართვაში.

მიმოხილვა

მენეჯერების დიდი ნაწილისთვის გაუგებარია ისეთი საკითხები, როგორიცაა ფინანსური უწყისები, ბიუჯეტი, ფინანსური აუდიტი და სხვა.

კურსის გავლის შემდეგ მონაწილეებს ეცოდინებათ ძირითადი ფინანსური საკითხები, რაც გაზრდის მათ ეფექტურობას.

ტრენინგის შემდეგ მონაწილეებს ექნებათ პრაქტიკული ცოდნა შემდეგ საკითხებში: 

 • საკუთარი ფინანსების მართვა
 • ფინანსური ინფორმაციის მნიშვნელობა
 • ბიზნესის დაფინანსების წყაროები
 • ბალანსის უწყისი
 • მოგება ზარალის უწყისი
 • ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი
 • ინვესტიციების შეფასება
 • საწარმოს ღირებულების განსაზღვრა
 • ფინანსური აუდიტი

 

ყველა მონაწილე მიიღებს შესაბამის სერტიფიკატს. 

ტრენინგის ფასი დადგინდება დამკვეთთან შეთანხმებით, შინაარსის, ხანგრძლივობის და მონაწილეების რაოდენობის გათვალისწინებით

ვიდეო ანონსი

შინაარსი

კურსი განკუთვნილია არაფინანსური მიმართულებით დასაქმებული მენეჯერებისა და მეწარმეებისათვის, ვისაც სურს პრაქტიკული უნარების განვითარება ფინანსურ საკითხებში.

 

საკუთარი ფინანსების მართვა:

 • ფინანსური მდგომარეობის შეფასება
 • ფულის ღირებულება დროში
 • მიზნების დასახვა
 • ფინანსური გეგმის შემუშავება, შესრულება და მონიტორინგი

 

ფინანსური ინფორმაციის მნიშვნელობა:

 • საწარმოს მართვა თანამედროვე ბიზნეს გარემოში
 • ფინანსური დეპარტამენტის როლი
 • ფინანსური ანგარიშგების მნიშვნელობა
 • დარიცხვის მეთოდი და საკასო მეთოდი

 

ბიზნესის დაფინანსების წყაროები:

 • თავდაპირველი და შემდგომი დაფინანსება
 • მოკლევადიანი სესხი
 • გრძელვადიანი სესხი
 • საკუთარი კაპიტალი

 

ბალანსის უწყისი:

 • აქტივები, ვალდებულებები და საკუთარი კაპიტალი
 • მიმდინარე აქტივები
 • გრძელვადიანი აქტივები
 • მიმდინარე ვალდებულებები
 • გრძელვადიანი ვალდებულებები
 • საკუთარი კაპიტალი

 

მოგება ზარალის უწყისი:

 • გაყიდვები (ერთობლივი შემოსავალი)
 • რეალიზებული პროდუქციის თვითღირებულება
 • საერთო მოგება
 • საოპერაციო ხარჯები
 • საოპერაციო მოგება
 • სხვა შემოსავლები და ხარჯები
 • მოგება გადასახადით დაბეგვრამდე, მოგების გადასახადი და წმინდა მოგება

 

ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი:

 • წმინდა მოგება და ფულადი სახსრები
 • ფულადი სახსრები საოპერაციო საქმიანობიდან
 • ფულადი სახსრები საინვესტიციო საქმიანობიდან
 • ფულადი სახსრები საფინანსო საქმიანობიდან

 

ინვესტიციების შეფასება:

 • ალტერნატივების ანალიზი, რისკი და უკუგება
 • კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება
 • უკუგება ინვესტირებულ კაპიტალზე
 • გამოსყიდვის პერიოდი
 • წმინდა მიმდინარე ღირებულება
 • შიდა შემოსავლიანობა

 

საწარმოს ღირებულების განსაზღვრა:

 • საწარმოს ღირებულების განსაზღვრა
 • დისკონტირებული ფულადი ნაკადების მეთოდი
 • შედარებითი ანალიზის მეთოდი

 

ფინანსური აუდიტი:

 • დამოუკიდებელი აუდიტორები
 • აუდიტის პროცესი
 • აუდიტის შედეგები

 

ტრენინგის შეჯამება

 • რეკომენდაციები ცოდნის გასაღრმავებლად

 

ვიდეო ანონსი

ტრენერები

ვიდეო ანონსი

განრიგი და ფორმატი

ვიდეო ანონსი