ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია დამწყები და მოქმედი მენეჯერებისთვის, ვისაც ყოველდღიურად უწევს კომპლექსური გადაწყვეტილებების მიღება. 

მიმოხილვა

ტრენინგის განმავლობაში განხილულ იქნება მენეჯერული გადაწყვეტილებების მიღებისთვის ეფექტური მეთოდოლოგიები

 

შეკითხვების შემთხვევაში გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ: 
ქეთი ტყავაძე 555 597795, keti@macademy.ge

შინაარსი

შესავალი 

- მენეჯერის ყოველდღიური საქმიანობა

- რატომ გვჭირდება გადაწყვეტილების მიღება

- პრობლემების ტიპები

გადაწყვეტილების მიღების მეთოდოლოგია

- ინდივიდუალური და ჯგუფური გადაწყვეტილებები

- გავრცელებული მეთოდოლოგიები

- რა დროს გამოიყენება თითოეული

გადაწყვეტილების მიღების ეტაპები 

- პრობლემის იდენტიფიკაცია

- კრიტერიუმების განსაზღვრა და წონების მინიჭება

- გადაწყვეტილების ალტერნატივები

- ბრეინსტორმინგი და გასათვალისწინებელი ფაქტორები

- შეფასება და ანალიზი

- გადაწყვეტილების მიღება და შედეგებზე დაკვირვება

 

ტრენერები

განრიგი და ფორმატი