ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 1: HR ოპერაციები და ანალიტიკა

ტრენინგები ადამიანური რესურსის მართვა, მოდული 1: HR ოპერაციები და ანალიტიკა

ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია ადამიანური რესურსის მართვის სფეროში დასაქმებული სპეციალისტებისთვის, შერჩევის, განვითარების და სხვ. მენეჯერებისთვის, რომლებიც აქტიურად მონაწილეობენ სისტემების შემუშავება-დანერგვა-მართვაში.

კურსის საფასური:

650 ლარი

ნაკადი (ები):

მიმოხილვა

კურსის მიზანია ადამიანური რესურსების მართვაში საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება, თანამედროვე და ინოვაციური გადაწყვეტილებების განხილვა, მსმენელის საჭიროებებზე მორგებული პრაქტიკული სამუშაოების განხილვა/შესრულება, რაც დაეხმარება მონაწილეს მოძებნოს სწორი გადაწყვეტილებები მის წინაშე დასმული მნიშვნელოვანი ამოცანებისა თუ კითხვების შესახებ.

 

რას მივიღებ კურსის გავლით

 

კურსის გავლის შემდეგ მსმენელები შეძლებენ ბიზნესის საჭიროებაზე მორგებული სისტემების, მეთოდების და პროცედურების შექმნა-განვითარებას; ადამიანური რესურსების მართვის ახლებურ ხედვას, სხვადასხვა მიდგომებისა და სტრატეგიული არმ სისტემის მართვას

ყველა მონაწილე მიიღებს მართვის აკადემიის შესაბამის სერტიფიკატს.

კურსის საფასური:

650 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

12 საათი

შინაარსი

 • ,,თანამშრომლები - პრიორიტეტი #1“ - რატომ ვაზროვნებთ ასე
 • ევოლუცია და რევოლუცია XXI საუკუნეში: ახალი წესები ორგანიზაციისათვის და ადამიანური რესურსების მართვისათვის
 • შესრულების მაღალი დონის მქონე სამუშაო სისტემა, სტრატეგიული HR მენეჯმენტი
 • გუნდური სავარჯიშო
 • HR მენეჯერის როლი და კომპეტენციები
 • HR მენეჯერის ფუნქციები
 • ჩართული მხარეები
 • HR პოლიტიკა და პროცედურები,
 • ადამიანური რესურსების გეგმის შედგენა და ბიუჯეტირება
 • HR საინფორმაციო სისტემები
 • პრაქტიკული მეცადინეობა: ადამიანური რესურსების გეგმის შედგენა
 • სამუშაოს ანალიზი და მისი მნიშვნელობა ადამიანური რესურსის მენეჯმენტში
 • სამუშაოს აღწერისა და ანალიზის მეთოდები
 • საქმიანობის ალტერნატიული ხერხები (საქმიანობის გაზიარება, მოქნილი სამუშაო დრო, ტელეკომიუტინგი)
 • პრაქტიკული მეცადინეობა: სამუშაო აღწერილობის შემუშავება
 • HR და კანონმდებლობა, რას ვითვალისწინებთ
 • როდის ვიყენებთ აუთსორსინგს HR-ში
 • როგორ იზომება HR-ის საქმიანობის ეფექტიანობა
 • პრაქტიკული მეცადინეობა: ქეისების ანალიზი კანონმდებლობასთან მიმართებაში

კურსის საფასური:

650 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

12 საათი

ტრენერები

კურსს უძღვება

ნინო ბერუაშვილი

ტრენერი

ახალი გამოცდილების ძებნა განვითარებისათვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. დაფიქრებულხართ, როდის იყო ბოლო შემთხვევა, როდესაც პირველად გააკეთეთ ახალი რამ?

კურსის საფასური:

650 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

12 საათი

განრიგი და ფორმატი

განრიგი
ნაკადი პერიოდი ხანგრძლივობა განრიგი

კურსის საფასური:

650 ლარი

ნაკად(ებ)ი:

ხანგრძლივობა:

12 საათი