ვისთვისაა კურსი

კურსი განკუთვნილია დამწყები და მოქმედი მენეჯერებისთვის, ვისაც ყოველდღიურად უწევს კომპლექსური გადაწყვეტილებების მიღება. 

მიმოხილვა

ტრენინგის განმავლობაში განხილულ იქნება მენეჯერული გადაწყვეტილებების მიღებისთვის ეფექტური მეთოდოლოგიები

ტრენინგის ფასი დადგინდება დამკვეთთან შეთანხმებით, შინაარსის, ხანგრძლივობის და მონაწილეების რაოდენობის გათვალისწინებით

შინაარსი

შესავალი 

- მენეჯერის ყოველდღიური საქმიანობა

- რატომ გვჭირდება გადაწყვეტილების მიღება

- პრობლემების ტიპები

გადაწყვეტილების მიღების მეთოდოლოგია

- ინდივიდუალური და ჯგუფური გადაწყვეტილებები

- გავრცელებული მეთოდოლოგიები

- რა დროს გამოიყენება თითოეული

გადაწყვეტილების მიღების ეტაპები 

- პრობლემის იდენტიფიკაცია

- კრიტერიუმების განსაზღვრა და წონების მინიჭება

- გადაწყვეტილების ალტერნატივები

- ბრეინსტორმინგი და გასათვალისწინებელი ფაქტორები

- შეფასება და ანალიზი

- გადაწყვეტილების მიღება და შედეგებზე დაკვირვება

 

ტრენერები

განრიგი და ფორმატი